Ekonomické služby

Účtovníctvo, dane, finančné analýzy, poradenstvo, financovanie a iné

Účtovníctvo a dane

Poradenstvo

Asistenčné služby

Financovanie

Ponúkame aj externé vedenie účtovníctva, riadenie likvidity, cashflow, návrh finančného riadenia spoločnosti, ekonomickú štatistiku, výpočet hodnoty spoločnosti, úverové financovanie a financovanie zo zdrojov Európskej Únie.

Účtovníctvo a dane

Externé vedenie účtovníctva je považované za ekonomicky efektívny spôsob riadenia podniku. Efektivita sa prejavuje hlavne v úspore času, úspore prostriedkov na zabezpečenie hardvéru a softvéru, osobných nákladov, v zjednodušení organizačnej a funkčnej štruktúry a personálneho riadenia.

Vedenie účtovníctva

Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane ročného zúčtovania a hlásenia, súhrnných výkazov, výkazov DPH, INTRASTAT a podobne.

Mzdové a personálne služby

Vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie miezd, výpočet odvodov, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, príprava pracovných zmlúv, daňové priznania a iné.

Vypracovanie účtovnej závierky

Vypracovanie účtovnej závierky vrátane všetkých príloh a následnej komunikácie s daňovým úradom.

Rekonštrukcia účtovníctva

Rekonštrukcia účtovníctva. Spätná kontrola a spracovanie účtovníctva na požiadanie klienta v prípade podozrenia na chybné vedenie účtovníctva.

Poradenstvo

Riadenie likvidity a cash flow je nevyhnutná činnosť, ktorá vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti a dlhodobej prosperite spoločnosti. Poradenstvo je zamerané hlavne na finančné analýzy, ekonomické štatistiky, návrhy finančného riadenia spoločnosti a následný výpočet hodnoty spoločnosti.

Finančné analýzy

Finančné analýzy, sledovanie efektívnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov spoločnosti, sledovanie peňažných tokov a pod.

Výpočet hodnoty spoločnosti

Výpočet hodnoty spoločnosti, aplikácia rôznych metód ohodnocovania spoločností, ohodnotenie častí podniku, majetkovej účasti a pod.

Finančné riadenie spoločnosti

Návrh finančného riadenia spoločnosti, sledovanie pohľadávok, záväzkov a ich optimalizácia, riadenie peňažných tokov, riadenie štruktúry a alokácie kapitálu.

Ekonomická štatistika

Ekonomická štatistika, vypracovanie podrobného prehľadu výnosnosti zákaziek, sledovanie trendov a návrh opatrení.

Asistenčné služby

Finančný a účtovný audit, audit účtovnej uzávierky a závierky, optimalizácia, výpočet hodnoty spoločnosti, ekonomický software, zakladanie a likvidácia firiem, asistencia pri štarte podnikania, podnikateľský plán a iné.

Naše cieľe

Naším cieľom je nájsť a definovať finančnú silu spoločnosti, identifikovať slabé stránky, poukázať na silné stránky, skryté rezervy a nastaviť systém spoločnosti k efektívnemu hľadaniu nových možností pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti a samotnej hodnoty spoločnosti.

Financovanie

Dlhodobým cieľom podniku je dosahovanie zisku, nárast trhovej hodnoty podniku a jej dlhodobý udržateľný rozvoj. Rast spoločnosti nie je v mnohých prípadoch možný bez externých finančných zdrojov. Pre spoločnosť je preto nevyhnutné nájsť a nastaviť optimálny spôsob financovania.

Financovanie zo zdrojov EÚ

Analýza oprávnenosti žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, príprava investičného zámeru, vypracovanie žiadosti o NFP a povinných príloh, príprava podkladov pre verejné obstarávanie, implementácia projektu, vypracovanie žiadosti o platbu, monitorovacích správ a komunikácia s príslušnými orgánmi.

Úverové financovanie

Vypracovanie podkladov potrebných pre úverové financovanie, analýzy ponúk finančných spoločností, vypracovanie odporúčania konkrétneho produktu, realizácia úkonov vedúcich k podpisu príslušnej zmluvy, návrh financovania a konzultácie.

Kontakty

Ing. Miroslav Krasňan

+ 421 944 654 044

ekspo@ekspo.sk

Škultétyho 2872/24 Žilina 010 01

Údaje o spoločnosti

EKSPO Žilina, s.r.o.

IČO: 46915923

DIČ: 2023641906

IČDPH: SK2023641906

O Nás

Spoločnosť EKSPO Žilina bola založená v roku 2012 za účelom poskytovania Ekonomických Služieb a Poradenstva. Našim cieľom je preto poskytnúť klientovi ekonomické služby tak, aby sa mohol plne venovať svojmu core biznisu. Tím spoločnosti je tvorený internými a externými konzultantmi s niekoľkoročnými skúsenosťami ako v domácich, tak aj v zahraničných spoločnostiach.